Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Business-IT Alignment in theorie en praktijk

Posted by IV experts

Eén van de moeilijkste opgaven voor veel IT-managers en CIO’s is het afstemmen van de informatievoorziening op de eisen en wensen van de gebruikers. Business-IT Alignment (BIA) is de trendy term die de laatste jaren op dit vraagstuk geplakt wordt. Consultants en specialisten putten zich uit in methoden en aanpakken waarmee de ontwikkelingen in de ‘business’ vertaald kunnen worden in veranderingen in IT-applicaties en -infrastructuur. Theorie is er dus in ruime mate voorhanden, maar hoe ziet de praktijk er uit? Hoe proberen IT-managers en CIO’s de IT in hun organisatie af te stemmen op de business? Hoe kunnen de wensen van verschillende divisies of businessunits tot een eenduidig beeld van de wensen van de business leiden? Hoe uitvoerbaar is BIA in de praktijk? Hoe wordt voorkomen dat de kosten de pan uit rijzen?

Deze bijdrage heeft tot doel de discrepantie tussen de benadering van Business-IT Alignment ‘uit het boekje’ en ‘in de praktijk’ te belichten. Hiertoe wordt eerst de theorie van BIA kort toegelicht. Daarna wordt bekeken hoe deze theorie zich verhoudt tot de inzichten uit de organisatiekunde. Vervolgens worden een aantal knelpunten met de toepassing van BIA in de praktijk behandeld, die in vele gesprekken en discussies met CIO’s naar voren zijn gekomen1. Besloten wordt met de beschrijving van de activiteiten waarmee CIO’s op praktische wijze invulling geven aan BIA. Alignment blijkt in de praktijk haar beperkingen te hebben!