Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Besluitvorming, afstemming en beheer van ICT bij ketens

Posted by IV experts

“Alarmerende stijging van identiteitsfraude”, kopte het Algemeen Dagblad op 12 januari 2011. In het artikel werd onder andere gemeld dat criminelen steeds vaker met andermans identiteit aan de haal gaan. Naar aanleiding van het bericht werden Kamervragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Dit bericht en het gevolg zijn illustratief voor wat Grijpink (2006) een dominant ketenprobleem noemt: een (maatschappelijk) probleem dat geen der partijen alleen kan oplossen en dat bij herhaald falen de hele keten in diskrediet brengt. Om dergelijke vraagstukken, in dit voorbeeld identiteitsfraude, op te lossen of te voorkomen, is een juiste en tijdige uitwisseling van informatie tussen samenwerkende organisaties in de veiligheidsketen essentieel. Om deze informatieuitwisseling vorm te geven maken ketenpartijen onder meer gebruik van keteninformatiesystemen; organisatieoverstijgende informatievoorzieningen waarvoor elke deelnemende partij gegevens aanlevert en/of afneemt.

Een afstudeerscriptie van Bart Dijkstra uit 2011.

Grijpink geeft aan dat een kenmerk van dominante ketenproblemen in de veiligheidsketen is het ontbreken van formeel gezag. Dit maakt het voor ICT-leveranciers een ingewikkelde onderneming om informatievoorziening in deze keten te ontwikkelen en te exploiteren. Immers, om deze taken goed uit te kunnen voeren is het voor hen van belang te weten waarom partijen samenwerken en hoe verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld zijn. Ook moeten zij zorgen voor een optimale afstemming tussen de (wensen van) ketenorganisaties en de ICT. Deze aspecten zijn, vanwege de geschetste context, niet altijd even duidelijk. Vanuit deze achtergrond is voor dit onderzoek de volgende doelstelling opgesteld: Het doen van aanbevelingen voor verbetering van de inrichting van de automatisering van (delen van) de veiligheidsketen door analyse van de aspecten ICT-beheer, business/ICTalignment en ICT-governance van de keten. Aanvankelijk is, door middel van een literatuuronderzoek, bepaald wat onder de genoemde aspecten verstaan wordt en hoe deze geanalyseerd kunnen worden.